Softverska rešenja

ASP Vam nudi softverske pakete izrađene po najsavremenijim svetskim standardima i prilagođene potrebama našeg tržišta. Paketi su namenjeni osiguravajućim društvima, lokalnoj samoupravi, vodovodima, objedinjenoj naplati komunalnih naknada i usluga i sportskim savezima.

 

NOVOE Potpis

Kompletno rešenje za elektronsko potpisivanje dokumenata

 • Potpuna kontrola
  • Distribucija potpisanih dokumenata
  • Praćenje stanja poslatih dokumenata, da li su potpisana i kada
 • Multiplatformsko rešenje
  • Kao uređaj za prijem i potpisivanje mogu se koristiti PC računari, tableti, mobilni telefoni
 • Visok nivo sigurnosti
  • Pristup rešenju uz dvofaktornu autentifikaciju (email i mobilni telefon)
  • Sva komunikacija je kompletno kriptovana
 • Jednostavna integracija
  • Izolovano rešenje koje se integriše sa okruženjem klijenta preko servisa (Restful API)
  • Multijezičnost
 •  
 • Pročitajte više >>>

ASP.Ins

Softverski sistem za podršku poslovima neživotnog osiguranja

 • Autorizacija korisnika
 • Zajednički podaci
 • Razvoj poslovanja
 • Prodajna mreža
 • Stroga evidencija
 • Prodaja osiguranja
 • Fakturisanje
 • Naplata
 • Premijsko knjigovodstvo
 • Likvidacija štete i obrada regresa
 • Statistička baza

ASP.Revolve

Softverski sistem za podršku poslovima reosiguranja

 • Autorizacija korisnika, konfiguracija i multjezičnost
 • Zajednički podaci – prostor (zone po Solvence II, regije, poslovni partneri, klasifikacije, pravila za vrste pokrića)
 • Ponuda – prijem Zahteva za ponudu (ne izrada Ponude)
 • Ugovor – evidentiranje strukture
 • Aneks Ugovora – ugovor za sledeću godinu, izmene elemenata
 • Tehnički deo : Digitalizacija obračuna (TIS), Elektronski prijem, Automatska analitička podela po strukturi ugovora (risk, segment, LOB, COB)
 • Obračun za aktivne ugovore
 • Obračun za pasivne ugovore
 • Analitičko knjigovodstvo
 • Izveštavanje

ASP.Štete

Softverski sistem za podršku poslovima likvidacije šteta u osiguravajućim kompanijama

 • Prijava štete :
  • Mesto štetnog događaja – prema državnom registru prostornih jedinica, registru puteva
  • Konsultovanje Baze motornih vozila (MUP)
  • Konsultovanje Baze registra polisa AO
 • Registracija štete :
  • Provera prema mestu štetnog događaja
  • Automatsko formiranje zahteva
  • Prosleđivanje (zaduženje) zahteva na obradu
 • Obrada zahteva
  • Obrada zahteva – materijalna, nematerijalna,
  • Obrada regresa,
  • Obrada sudskih šteta,
  • Obrada sudski regresni,
  • Obrada izvršni postupak,
  • Reaktivacija štete
 • Registar šteta
 • Elektronsko plaćanje
 • Analitičko knjigovodstvo
 • Prenos u Glavnu knjigu

ASP.CRO

Softverski sistem za nezavisnu deduplikaciju lica

 • Uloga CRO-a je da omogući deduplikaciju fizičkih i pravnih lica iz više aplikativnih sistema korisnika
 • Korišćenje mikroservisa koji opslužuju registar objekata (fizička i pravna lica, teritorija) i obezbeđuju asinhronu integraciju prema drugim sistemima
 • Integracija mikroservisa sa asinhronim message queue servisom (Rabbit MQ odnosno sličnim) za objavljivanje promena u registru CRO
 • Vođenje istorije svih promena na objektima (registar treba da podržava uvid u stanje podataka na osobi za bilo koji datum unazad, zajedno sa informacijom o izvoru promene)
 • Vođenje loga pristupa za sve pojedinačne upite
 • Korišćenje konsolidacijskog identifikatora za duplikate objekata
 • Označavanje »zlatnog zapisa« – trenutno aktuelno stanje objekta (na primer adresa)
 • Kod unosa novog zapisa objekta u CRO za novu osobu izračunava se «ocena prekrivanja» (duplicate score)

ASP.GuarantyFund

Softverski sistem za podršku poslovima garantnih fondova osiguranja

 • Zavođenje dokumenata i automatsko prosleđivanje u organizacione jedinice.
 • Digitalizacija (skeniranje) ulazne dokumentacije i smeštanje u Document Managament bazu podataka
 • Provera postojanje prijave u Registru šteta, dodavanje dokumenta već registrovanom zahtevu
 • Prijava štete :
  • Mesto štetnog događaja – prema državnom registru prostornih jedinica, registru puteva
  • Konsultovanje Baze motornih vozila (MUP)
  • Konsultovanje Baze registra polisa AO
 • Registracija štete :
  • Provera prema mestu štetnog događaja
  • Automatsko formiranje zahteva
  • Zaduženje zahteva obrađivačima
 • Obrada zahteva – materijalna, nematerijalna, regresi, sudski, sudski regresni, izvršenje, reaktivacija
 • Prezaduženje zahteva na drugog obrađivača
 • Postupak Obrade štete vođen preko obaveznih i dodatnik faza i aktivnosti
 • Podržano formiranje template dokumenata u procesu obrade štete, smeštanje u DM i slanje e-mailom (Elektronski predmet)
 • Elektronska komunikacija sa učesnicima u procesu
 • Formiranje naloga za isplatu i prenos u ebanking
 • Formiranje naloga za regresna potraživanja
 • Automatsko knjiženje naloga u analitičko knjigovodstvo
 • Automatsko povezivanje naloga i stavki izvoda (prihvatanje elektronskog oblika izvoda)
 • Prenos naloga u Glavnu knjigu (bilo koje softversko rešenje)
 • Sistem alarma za obaveštavanje o rokovima rešavanja aktivnosti
 • Registri šteta, regresa, sudskih i izvršnih predmeta
 • Registar prigovora
 • Izveštavanje Garantnog fonda po zahtevima regulatora
 • Objedinjavanje svih procesa u jedno jedinstveno rešenje i jedinstvenu bazu podataka

ASP.Papyrus

Softverski sistem za e-pisarnicu

 • Autorizacija korisnika
 • Administracija sistema – Organizaciona struktura i zaposleni, Klasifikacija dokumenata, Rokovi čuvanja, Veza dokumenata i organizacionih jedinica, Otvaranje / zatvaranje delovodnika, Administracija arhivskih kutija
 • Ulazni delovodnik – Zavođenje ulaznih dokumenata, Skenirane, Prikaz delovodnika
 • Interna dostavna knjiga (IDK) – Prikaz IDK, Raspoređivanje na zaposlene
 • Izlazni delovodnik – Zavođenje izlaznih dokumenata, Prikaz delovodnika, Izrada PTT knjige
 • Arhivska knjiga – Kandidati za arhiviranje, ARhiviranje dokumenata, Prikaz arhivske knjige

NOVOASP.PrivacyGuard

 • Konsalting usluge iz oblasti usklađenosti sa opštom regulativom Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti, domaćom pravnom i normativnom regulativom iz oblasti zaštite ličnih podataka i informacionih sistema u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o informacionoj bezbedenosti Republike Srbije
 • Identifikacija elemenata sistema koji bi mogli biti korišćeni za pristup poverljivim i osetljivim podacima
 • Izrada Politike zaštite podataka, politike privatnosti kompanije kao i ostale dokumentacije iz oblasti informacione bezbednosti, procedura za sigurno upravljanje podacima i procedura za upravljanje kriznim situacijama
 • Izrada Data Protection Impact Assessment analize i prateće dokumentacije za usaglašenost sa GDPR-om i domaćim zakonodavstvom
 • Obuka zaposlenih za rukovanje osetljivim i poverljivim podacima u skladu sa ZZPL-om i GDPR-om

NOVOASP.Anonymizer

 • Softversko rešenje za anonimizaciju osetljivih, poverljivih i podataka o ličnosti uz očuvanje referencijalnog integriteta baza podataka i očuvanje funkcionalnosti aplikacija zasnovanih na anonimiziranim bazama
 • Softversko rešenje za pseudoanonimizaciju u skladu sa međunarodnim standardima, normama i regulativom o zaštiti poverljivih podataka, podataka o ličnosti i posebno osetljivih podataka
 • Softversko rešenje ASP.Anonymizer anonimizira podatke u bazama u skladu sa GDPR-om Evropske Unije, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Zakonom o informacionoj bezbednosti Republike Srbije kako bi se postigla potpuna usaglašenost poslovanja sa domaćom i međunarodnom pravnom regulativom u ovoj oblasti
 • Primena algoritama za detekciju osetljivih i poverljivih informacija u skladu sa procenom stepena rizika različitih kategorija podataka i normativnom regulativom domaćeg, evropskog i međuranodnog zakonodavstva koje definiše poverljive i osetljive kategorije podataka
 • Izvršenje identifikacije, procene rizika i stepena ugroženosti poverljivih i osetljivih podataka i prilagođavanje/kastomizacija rešenja specifičnim potrebama i bezbednosnim izazovima klijenta

NOVOASP.Security

 • Informaciono-bezbednosni konsalting i procena sajber bezbednosnog rizika
  • Procena informaciono-bezbednosnog rizika i ugroženosti računarskih sistema
  • Konsalting usluge iz oblasti zaštite podataka i računarskih sistema u skladu sa ISO/IEC 27001:2013 informaciono-bezbednosnim međunarodnim standardom
  • Procena sigurnosne infrastrukture i fizičke zaštite kroz kontrolu pristupa zaštićenim sistemima
  • Edukacija zaposlenih iz oblasti sajber bezbednosti i zaštite poverljivih informacija na računarskim sistemima
 • Enkripciona rešenja za zaštitu visoko poverljivih i osetljivih podataka
  • Rešenja za enkripciju i autorizovan pristup poverljivim i osetljivim podacima u skladu sa najsavremenijom praksom struke u oblasti informacione bezbednosti
  • Enkripciono rešenje zasnovano na Kerkhofovom principu zaštite poverljivih podataka i Šenonovoj maksimi kriptografski zaštićenih sistema
  • Kripto-analitički testirano rešenje za zaštitu poverljivih informacija – izuzetno visok stepen otpornosti na diferencijalne i linearne kriptonalaitičke napade
  • Rešenje primereno za primenu na sistemima koji zahtevaju najviši nivo zaštite i poverljivosti informacija
  • Hibridna implementacija, slojevita zaštita i implementacija teško detektujućih zaštićenih zona
  • Kompartmentalizacija kriptološki zaštićenih podataka i elemenata sistema
  • Mogućnost zaštite poverljivih podataka od fizičkih napada na elemente sistema uključujući pritisaka na zaposlene
 • Softversko-hardverska rešenja za zaštitu informacionih sistema
  • Implementacija rešenja za zaštitu nezavisna od platforme – Platform independence (Windows, Linux, Mac OS, BSD)
  • Projektovanje i implementacija zaštićenih informacionih sistema
  • Konstrukcija zaštićenih računara u izolovanim uslovima sa bezbednosnim hardverom i softverom za potrebe sistema sa visokim zahtevima za sigurnošću
  • Dvo-faktorska autentifikacija korisnika hardverskom i softverskom enkripcijom/dekripcijom ključeva
  • Zonska implementacija pristupa poverljvim informacijama prema stepenu odobrenja pristupa
  • Zaštita prenosnih uređaja, medija i hardverskih komponenti za čuvanje podataka

ASP.Aqua

Softverski sistem za poslove vodoprivrednih organizacija

 • Autorizacija korisnika
 • Zajednički podaci – Organizacija i zaposleni, Klasifikacije, Cenovnici usluga, radova, vode i odvodnje, Elementi obračuna, Kamate, Takse i porezi
 • Registri – Registar prostornih jedinica i kućnih brojeva, Registar fizičkih lica, Registar pravnih lica
 • Potrošači – Priključak, Prijava potrošača, Odjava potrošača, Zamena vodomera, Istorija vodomera,
 • Obračun potrošnje – Hodogram, Štampa i čitanje čitačkih lista, Pregled prosečne potrošnje, Obračun, Priprema i štampa računa
 • Uplate i analitičko njigovodstvo
 • Održavanje vodomera
 • Radni nalozi
 • Usluge trećim licima
 • Izveštavanje

Softverska rešenja 07. 06. 2017.