Softverska rešenja

ASP Vam nudi softverske pakete izrađene po najsavremenijim svetskim standardima i prilagođene potrebama našeg tržišta. Paketi su namenjeni osiguravajućim društvima, lokalnoj samoupravi, vodovodima, objedinjenoj naplati komunalnih naknada i usluga i sportskim savezima.

 

ASP.Ins

Softverski sistem za podršku poslovima neživotnog osiguranja

 • Autorizacija korisnika
 • Zajednički podaci
 • Razvoj poslovanja
 • Prodajna mreža
 • Stroga evidencija
 • Prodaja osiguranja
 • Fakturisanje
 • Naplata
 • Premijsko knjigovodstvo
 • Likvidacija štete i obrada regresa
 • Statistička baza

ASP.Revolve

Softverski sistem za podršku poslovima reosiguranja

 • Autorizacija korisnika, konfiguracija i multjezičnost
 • Zajednički podaci – prostor (zone po Solvence II, regije, poslovni partneri, klasifikacije, pravila za vrste pokrića)
 • Ponuda – prijem Zahteva za ponudu (ne izrada Ponude)
 • Ugovor – evidentiranje strukture
 • Aneks Ugovora – ugovor za sledeću godinu, izmene elemenata
 • Tehnički deo : Digitalizacija obračuna (TIS), Elektronski prijem, Automatska analitička podela po strukturi ugovora (risk, segment, LOB, COB)
 • Obračun za aktivne ugovore
 • Obračun za pasivne ugovore
 • Analitičko knjigovodstvo
 • Izveštavanje

ASP.Štete

Softverski sistem za podršku poslovima likvidacije šteta u osiguravajućim kompanijama

 • Prijava štete :
  • Mesto štetnog događaja – prema državnom registru prostornih jedinica, registru puteva
  • Konsultovanje Baze motornih vozila (MUP)
  • Konsultovanje Baze registra polisa AO
 • Registracija štete :
  • Provera prema mestu štetnog događaja
  • Automatsko formiranje zahteva
  • Prosleđivanje (zaduženje) zahteva na obradu
 • Obrada zahteva
  • Obrada zahteva – materijalna, nematerijalna,
  • Obrada regresa,
  • Obrada sudskih šteta,
  • Obrada sudski regresni,
  • Obrada izvršni postupak,
  • Reaktivacija štete
 • Registar šteta
 • Elektronsko plaćanje
 • Analitičko knjigovodstvo
 • Prenos u Glavnu knjigu

ASP.CRO

Softverski sistem za nezavisnu deduplikaciju lica

 • Uloga CRO-a je da omogući deduplikaciju fizičkih i pravnih lica iz više aplikativnih sistema korisnika
 • Korišćenje mikroservisa koji opslužuju registar objekata (fizička i pravna lica, teritorija) i obezbeđuju asinhronu integraciju prema drugim sistemima
 • Integracija mikroservisa sa asinhronim message queue servisom (Rabbit MQ odnosno sličnim) za objavljivanje promena u registru CRO
 • Vođenje istorije svih promena na objektima (registar treba da podržava uvid u stanje podataka na osobi za bilo koji datum unazad, zajedno sa informacijom o izvoru promene)
 • Vođenje loga pristupa za sve pojedinačne upite
 • Korišćenje konsolidacijskog identifikatora za duplikate objekata
 • Označavanje »zlatnog zapisa« – trenutno aktuelno stanje objekta (na primer adresa)
 • Kod unosa novog zapisa objekta u CRO za novu osobu izračunava se «ocena prekrivanja» (duplicate score)

ASP.GuarantyFund

Softverski sistem za podršku poslovima garantnih fondova osiguranja

 • Zavođenje dokumenata i automatsko prosleđivanje u organizacione jedinice.
 • Digitalizacija (skeniranje) ulazne dokumentacije i smeštanje u Document Managament bazu podataka
 • Provera postojanje prijave u Registru šteta, dodavanje dokumenta već registrovanom zahtevu
 • Prijava štete :
  • Mesto štetnog događaja – prema državnom registru prostornih jedinica, registru puteva
  • Konsultovanje Baze motornih vozila (MUP)
  • Konsultovanje Baze registra polisa AO
 • Registracija štete :
  • Provera prema mestu štetnog događaja
  • Automatsko formiranje zahteva
  • Zaduženje zahteva obrađivačima
 • Obrada zahteva – materijalna, nematerijalna, regresi, sudski, sudski regresni, izvršenje, reaktivacija
 • Prezaduženje zahteva na drugog obrađivača
 • Postupak Obrade štete vođen preko obaveznih i dodatnik faza i aktivnosti
 • Podržano formiranje template dokumenata u procesu obrade štete, smeštanje u DM i slanje e-mailom (Elektronski predmet)
 • Elektronska komunikacija sa učesnicima u procesu
 • Formiranje naloga za isplatu i prenos u ebanking
 • Formiranje naloga za regresna potraživanja
 • Automatsko knjiženje naloga u analitičko knjigovodstvo
 • Automatsko povezivanje naloga i stavki izvoda (prihvatanje elektronskog oblika izvoda)
 • Prenos naloga u Glavnu knjigu (bilo koje softversko rešenje)
 • Sistem alarma za obaveštavanje o rokovima rešavanja aktivnosti
 • Registri šteta, regresa, sudskih i izvršnih predmeta
 • Registar prigovora
 • Izveštavanje Garantnog fonda po zahtevima regulatora
 • Objedinjavanje svih procesa u jedno jedinstveno rešenje i jedinstvenu bazu podataka

ASP.Papyrus

Softverski sistem za e-pisarnicu

 • Autorizacija korisnika
 • Administracija sistema – Organizaciona struktura i zaposleni, Klasifikacija dokumenata, Rokovi čuvanja, Veza dokumenata i organizacionih jedinica, Otvaranje / zatvaranje delovodnika, Administracija arhivskih kutija
 • Ulazni delovodnik – Zavođenje ulaznih dokumenata, Skenirane, Prikaz delovodnika
 • Interna dostavna knjiga (IDK) – Prikaz IDK, Raspoređivanje na zaposlene
 • Izlazni delovodnik – Zavođenje izlaznih dokumenata, Prikaz delovodnika, Izrada PTT knjige
 • Arhivska knjiga – Kandidati za arhiviranje, ARhiviranje dokumenata, Prikaz arhivske knjige

ASP.Aqua

Softverski sistem za poslove vodoprivrednih organizacija

 • Autorizacija korisnika
 • Zajednički podaci – Organizacija i zaposleni, Klasifikacije, Cenovnici usluga, radova, vode i odvodnje, Elementi obračuna, Kamate, Takse i porezi
 • Registri – Registar prostornih jedinica i kućnih brojeva, Registar fizičkih lica, Registar pravnih lica
 • Potrošači – Priključak, Prijava potrošača, Odjava potrošača, Zamena vodomera, Istorija vodomera,
 • Obračun potrošnje – Hodogram, Štampa i čitanje čitačkih lista, Pregled prosečne potrošnje, Obračun, Priprema i štampa računa
 • Uplate i analitičko njigovodstvo
 • Održavanje vodomera
 • Radni nalozi
 • Usluge trećim licima
 • Izveštavanje

Softverska rešenja 07. 06. 2017.